Säännöt


1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on
Voimistelu- ja urheiluseura Kausalan Yritys ry.
Seuran kotipaikka on Iitti.

2 §

Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen urheiluliitto TUL ry:n ja liiton asianomaisen piirijärjestön jäsenseurana.
Seuran tarkoituksena on:

 1. Edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä terveitä elämäntapoja;
 2. kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä
 3. edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa; sekä
 4. toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 1. järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;
 2. harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus-, ja neuvontatyötä; sekä
 3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura:

 1. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 2. harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;
 3. ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa; sekä
 4. järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3 §

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, vapaajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut tai seuran ja Suomen Työväen urheiluliitto TUL ry:n muiden jäsenseurojen varsinaisena jäsenenä yhteensä 30 vuotta ollut yksityinen henkilö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, vapaajäseneksi pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus/johtokunta.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran vuosikokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.

Vapaajäseneltä, kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

Seuran hallitus/johtokunta voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

4 §

Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle/johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

 1. jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai
 2. jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka
 3. jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5 §

Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus/johtokunta.

6 §

Seuran sääntömääräinen kokous

Seuran sääntömääräinen kokous, eli vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä hallituksen/johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
 3. esitetään hallituksen/johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
 4. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 6. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3 § mukaisesti;
 8. vahvistetaan hallituksen/johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;
 9. valitaan hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituksen/johtokunnan jäsenet;
 10. valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
 11. päätetään hallituksen/johtokunnan avuksi asetettavista ja hallituksen/johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle/johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
 12. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
 13. käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
 14. päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 § edellyttämällä tavalla; sekä
 15. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle/johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle/johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus/johtokunta ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosikokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen/johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.

Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus/johtokunta katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta/johtokunnalta vaatii. Hallituksen/johtokunnan on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8 §

Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso– ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

Vapaa– ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen vapaajäseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka –puheenjohtajaksi kutsumista.

9 §

Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen/johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko

 1. kirjeitse tai
 2. ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka
 3. ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

10 §

Hallitus/johtokunta

Hallitukseen/johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 3 – 7 muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan seuran vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen/johtokunnan jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä.

Hallituksen/johtokunnan kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen/johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen/johtokunnan muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen/johtokunnan päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

11 §

Hallituksen/johtokunnan tehtävät

Hallituksen/johtokunnan tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen/johtokunnan tehtävänä on:

 1. edustaa seuraa;
 2. johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista;
 3. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 4. panna toimeen seuran kokouksen päätökset;
 5. pitää luetteloa seuran jäsenistä;
 6. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 7. valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin; sekä
 8. ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

12 §

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.

Hallitus/johtokunta voi määrätä hallituksen/johtokunnan jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

13 §

Tilintarkastajat

Seuralla on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan vuosikokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

14 §

Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle/johtokunnalle kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

15 §

Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen.

16 §

Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.

17 §

Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

18 §

Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.